Základní právní pojmy / termíny


ABCDE FIJKLMNOPRSTUVZ


A

Advokát ex offo
Akcie
Akciová společnost
Arbitráž, arbitrážní řízení

B

Bezdůvodné obohacení (podle občanského zákona)

C

Culpa

D

De facto
De iure
Defraudace
Depozitum
Derogace
Dědění
Dispens
Dokonaný trestný čin
Dovolání
Dubiózní pohledávka
Duševní vlastnictví
Důkazní břemeno

E

Excidační žaloba
Expropriace (vyvlastnění)

F

Formální pravda
Formální právo (procesní právo)

I

Imise
In dubio pro reo
Insolvence

J

Jistota (kauce, zástava)
Judikát
Judikatura
Jurisdikce
Jurisprudence

K

Kasace
Kautela
Klamavá reklama
Konkurzní podstata
Kontrahent
Kontumační rozsudek
Konvalidace
Krajní nouze

L

Legisvakance
Litispendence
Likvidace společnosti

M

Mandátní smlouva
Marné uplynutí lhůty (doby)

N

Narovnání
Náklady řízení
Námitka protokolace
Návodce
Nemožnost plnění
Nepříčetnost
Nepřímé pachatelství
Notář
Nutná obrana

O

Obchodní podíl
Občanské právo
Občanské soudní řízení
Obnova řízení
Odúmrť
Ochrana spotřebitele
Osoba blízká

P

Pacta sunt servanda („smlouvy se mají dodržovat“)
Peněžitý trest
Petit v žalobě
Plná moc
Podmínečné odsouzení
Podmínečné propuštění
Právní předpis
Právní moc
Právní řád
Precedens
Prekluze
Prokura
Promlčení
Předkupní právo

R

Reformatio in peius – Změna k horšímu
Rozvod manželství
Ručení

S

Samosoudce
Skutková podstata
Smírčí řízení
Smluvní pokuta

T

Trestný čin

U

Účinná lítost
Úschova peněz
Ústavní stížnost
Uznání dluhu

V

Vacatio legis
Věcné břemeno
Vis maior
Vydržení
Vyvlastnění

Z

Základní kapitál
Zánik trestnosti
Zástavní právo
Zprostředkovatelská smlouva