Příbuzní v řadě přímé (sourozenci a manžel). Patří sem i jiné osoby v poměru rodinném či obdobném, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

Kdo by svědeckou výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým, nemusí svědčit.


Ochrana spotřebitele  ↔   Pacta sunt servanda