Ochrana spotřebitele znamená především stanovení určitých povinností osobám, které vyrábějí, dovážejí nebo prodávají výrobky nebo poskytují služby.

Spotřebitelem je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami, stojí tedy na straně individuální poptávky.


Odúmrť    ↔   Osoba blízká