Nabytí vlastnického práva výkonem oprávněné držby po stanovenou dobu.

Pokud má oprávněný držitel movitou věc v držbě nepřetržitě po dobu 3 let, nabývá vydržením vlastnictví této věci (u nemovitosti je vydržecí doba 10 let).


Vis maior    ↔   Vyvlastnění