Neodvratitelná událost, které nejde zabránit (např. živelní pohroma).

Osvobozuje dlužníka od povinnosti splnit závazek (např. uhradit škodu).


Věcné břemeno   ↔   Vydržení