Kompletní smluvní problematika

Naše advokátní kancelář pro Vás připravila často užívané vzory smluv. Zároveň bychom rádi upozornili, že některé právní vztahy mohou být problematické a tak bude potřeba smlouvy s ohledem na individuálnost každého případu upravit rozdílně od těchto vzorů. Pokud jste tedy nenalezli v těchto vzorech Vámi požadovanou smlouvu nebo si se sepsáním smlouvy nevíte rady, neváhejte se na nás obrátit.


Ochrana osobnosti

Ochrana osobnosti představuje soubor přirozených práv člověka, mezi něž patří např. právo na ochranu života, zdraví a důstojnosti člověka, právo na jméno, vážnost, čest, soukromí a projevy osobní povahy.

Při neoprávněném zásahu do těchto práv je možné se soudně domáhat upuštění od dalších neoprávněných zásahů, odstranění následků neoprávněného zásahu (např. stažení záznamu) a práva na přiměřené zadostiučinění, pokud poškozenému vznikla nemajetková újma (např. právo na veřejnou omluvu, finanční kompenzaci).

V rámci práva na ochranu osobnosti zastupujeme klienty před:

 • zásahy do práva na soukromí, cti a důstojnosti člověka (pomluvy, zveřejnění nepravdivých informací, zveřejnění pravdivých ale hrubě zkreslených informací apod.)
 • zneužitím jména, podoby člověka, písemnosti osobní povahy a zneužitím osobních údajů
 • pořizováním zvukového nebo obrazového záznamu o soukromém životě a jeho případným šířením
 • zásahy na životě a zdraví člověka
 • zásahy do osobnostních práv zemřelého

Ochrana spotřebitele

Ochranou spotřebitele rozumíme smluvní vztahy vznikající mezi spotřebitelem jako slabší smluvní stranou na straně jedné a podnikatelem na straně druhé. Spotřebitel má v právu své specifické postavení a je zákonem zvláště chráněn, protože nemusí mít takové znalosti jako podnikatel, jenž smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti.

Ochranou spotřebitele jsou smlouvy uzavírané tzv. distančním způsobem (uzavírané na dálku) a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory. Mezi smlouvy uzavírané se slabší stranou však patří i smluvní vztahy vznikající na základě tzv. formulářových smluv (smlouvy, jejichž obsah nemůže spotřebitel změnit), dále lichevní smlouvy atd.

V rámci ochrany spotřebitele a slabší strany poskytujeme zejm.:

 • právní poradenství
 • pomáháme při odstoupení od smlouvy, vyřizování reklamací
 • pomáháme při poskytování ochrany před obchodními podmínkami, jejichž obsah je mnohdy špatně čitelný, neurčitý, nesrozumitelný, nebo pro slabší stranu zvláště nevýhodné, ačkoliv pro to není rozumný důvod
 • pomáháme při poskytování ochrany před nekalými obchodními praktikami.

Spoluvlastnictví

Spoluvlastnictvím je vlastnictví dvou či více osob ke společné věci, z něhož vznikají pro všechny spoluvlastníky určitá práva a povinnosti. Spoluvlastnictví je představováno výší určitého podílu na společné věci. Každý ze spoluvlastníků, je oprávněn účastnit se na správě společné věci, a tedy s věcí podle dohody spoluvlastníků také nakládat. Pokud nejsou vztahy mezi spoluvlastníky dobré, tak zákon přímo stanovuje, že nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvat.

Řešíme zejména:

 • úpravu práv a povinností spoluvlastníků
 • vypořádání a zrušení spoluvlastnictví
 • dohody spoluvlastníků
 • rozdělení věci
 • řešení sousedských sporů
 • smlouvy, prostřednictvím kterých dochází ke vzniku spoluvlastnictví atd.

Společné jmění manželů

Společné jmění manželů (SJM) je manželské majetkové právo odlišné od spoluvlastnictví. Vzniká uzavřením manželství a zákon umožňuje jeho modifikaci.

Vznikem manželství vzniká tzv. zákonný režim SJM. Zákon přímo stanovuje, co je součástí SJM (např. vše, co získá jeden manžel nebo oba manželé za dobu trvání manželství), a co do SJM nepatří (např. věci sloužící pouze osobní potřebě jednoho z manželů, dluhy vztahující se pouze k výlučnému vlastnictví jednoho z manželů atd.). Kromě toho je manželům umožněno, aby SJM upravili podle svých osobních potřeb. SJM je tedy možné rozšířit, zúžit apod.

Společné jmění manželů – zabýváme se:

 • úpravou práv a povinností společného jmění manželů – zúžení a rozšíření
 • správou společného jmění manželů
 • vyživovací povinností mezi manžely
 • společným bydlením manželů
 • přípravou předmanželské smlouvy
 • dohoda o vypořádání společného jmění manželů při rozvodu, apod.

Reklamace, nároky z vad, odpovědnost za vady

Obecně chápeme odpovědností za vady specifickou část jednotlivých právních vztahů. Tj. situaci, kdy není plněno řádně a včas. K vadám může docházet v rámci spotřebitelských smluv, smlouvy kupní, smlouvy o dílo atd. Pokud má předmět plnění vadu, na níž strana smlouvy nebyla upozorněna nebo která na věci vznikla dodatečně bez přičinění smluvní strany, je možné uplatňovat odpovědnost za vady.

Reklamace

uplatnění zákonné odpovědnosti za vady. Uplatňuje se v případech, kdy není plněno řádně a včas, tedy pokud předmět plnění nemá v době vzniku smlouvy stanovené nebo ujednané vlastnosti. Reklamace se řeší např. opravou věci, dodáním chybějící věci, poskytnutím slevy z kupní ceny, dodáním nové věci bez vad, odstoupením od smlouvy a vrácením peněz.

Od reklamace je nutné odlišovat záruku, která ze zákona přímo neplyne, ale mnohdy ji smluvní strany (zejm. podnikatelé) poskytují jako určitý nadstandard. Záruka potom představuje závazek smluvní strany, že si předmět plnění ponechá po určitou stanovenou dobu sjednané a obvyklé vlastnosti. Pokud se ukáže v určené lhůtě, že předmět má vadu, je možné uplatnit záruku.

V rámci odpovědnosti za vady poskytujeme:

 • právní poradenství
 • odstoupení od smlouvy
 • výzvy k uplatnění odpovědnosti, atd.

Promlčení

Promlčení znamená, že uplynutím promlčecí lhůty dochází k oslabení určitých práv a jejich vymáhání je poté obtížnější, protože dlužník není povinen plnit. Stále však existuje právo na plnění, a tedy pokud je plněno dobrovolně, není druhá strana povinna nic vracet. Zákon upravuje konkrétní podmínky a promlčecí lhůty u jednotlivých práv. Zároveň stanovuje, která práva se zásadně nepromlčují.

Promlčují se všechna majetková práva s výjimkou vlastnického práva. Promlčuje se právo na odčinění újmy způsobené na životě, zdraví, jménu, soukromí. Nepromlčuje se právo vlastnické, právo na výživné, právo domáhat se rozdělení společné věci, právo na zřízení nezbytné cesty a právo na vykoupení reálného břemene.


Nároky z bezdůvodného obohacení

Bezdůvodné obohacení je mimosmluvní závazkový vztah, který vzniká zvýšením majetku jednoho na úkor druhého, a to bez spravedlivého důvodu

Mezi bezdůvodné obohacení se řadí např. získání majetkové prospěchu bez právního důvodu, užívání cizí věci bez souhlasu, plnění z neplatné smlouvy či neexistující smlouvy, plnění za jiného, atd.

Vypracujeme pro vás výzvy pro vydání bezdůvodného obohacení, žalobu, zastupujeme v soudním řízení atd.


Dědické řízení

Také tzv. řízení o pozůstalosti, která nastává po smrti zůstavitele, kdy je nutné vypořádat tzv. pozůstalost – tedy majetek, který pozůstalý zanechal v okamžiku své smrti. Mnohdy se řeší na základě závěti, odkazu, dědické smlouvy apod. Je však také možné, že dědic nezanechal pořízení pro případ smrti a poté nastupuje zákonná dědická posloupnost – dědí se tedy postupně tak, jak určuje zákon.

V rámci dědického práva poskytujeme a vypracujeme:

 • právní jednání týkající se závěti, odkazu a dědické smlouvy
 • dohody dědiců
 • ochrana oprávněných dědiců v řízení před soudem
 • vypořádání dědictví
 • vydědění
 • dluhy z dědictví
 • zastupování v dědických sporech, atd.

Náhrada škody

Náhrada škody je protiprávní jednání, kterým vznikla jinému majetková či nemajetková újma, škoda. Náhrady škody je možné se domáhat, pokud protiprávní jednání spočívá v porušení zákona, smlouvy či dobrých mravů. Škoda se primárně nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Pokud to není možné anebo pokud to žádá poškozený, musí být poskytnuto jiným způsobem nebo náhradou v penězích.

Řešíme:

 • odpovědnost za škodu ze smlouvy, v pracovních vztazích
 • odpovědnost při porušení zákona
 • mimosmluvní náhradu škody
 • odpovědnost za škodu způsobenou výkonem veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • škodu způsobenou trestným činem či přestupkem, atd.

Právo duševního vlastnictví

Zahrnuje právo duševního a průmyslového vlastnictví. Jedná se o práva související s nehmotnými výsledky lidské činnosti a myšlení jako jsou vynálezy, ochranné známky, průmyslové a užitné vzory, autorská díla apod.

V rámci ochrany je možné se domáhat zejména zdržení se neoprávněného zásahu, odstranění závadného stavu, přiměřeného zadostiučinění, náhrady škody či vydání bezdůvodného obohacení.

Klientům poskytujeme veškerou právní pomoc týkající se autorského práva, ochranných známek, vynálezů, patentů, průmyslových a užitných vzorů, vynálezů, ochrany proti nekalé soutěži. Dále vypracujeme licenční smlouvy, zastupujeme v řízení před soudem, atd.


Zpět na právní služby pro občany