Nevykonání práva v zákonem stanovené době.

Promlčením právo nezaniká, ale oslabuje se možnost jeho úspěšného vymáhání. Až na výjimky je promlčecí doba tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé.


Prokura  ↔  Předkupní právo