Naše advokátní kancelář se zabývá veškerými úkony, které souvisí s nemovitostmi, jejich převodem a jiným nakládáním s nimi.

V rámci práva nemovitostí se tak zabýváme zejména následujícími vztahy:

 • Kupní smlouvy
 • Darovací smlouvy – VZOR
 • Nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, nájem nebytových prostor, neoprávněné užívání nemovitostí
 • Smlouvy o úschově – využívají se při převodu nemovitostí, kdy kupní cena je převedena na účet advokáta a prodávající získá kupní cenu až v okamžiku, kdy dojde k převodu vlastnického práva k nemovitosti
 • Smlouvy o smlouvě budoucí – vztah, kdy se strany předběžně dohodnou, že do určité doby uzavřou budoucí smlouvu týkající se konkrétního závazku
 • Převody družstevních podílů – problematika převodů družstevního podílu v bytovém družstvu
 • Zástavní smlouvy – zajištění dluhu pro případ, že dlužník nebude včas a řádně plnit, následné uspokojení z prodeje zástavy
 • Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) – smlouvy omezující vlastníka věci ve prospěch jiné osoby nebo věci, kdy vlastník je povinen něco strpět nebo se něčeho zdržet (služebnost), příp. něco dát nebo konat (reálné břemeno). Patří sem např. právo užívat nebo požívat určitou věc, právo čerpat vodu na cizím pozemku, právo chodit a jezdit přes cizí pozemek, právo svádět vodu ze své střechy na cizí pozemek, výměnek (právo na dožití na určitém místě s rentou a dalšími službami)
 • Smlouvy o zřízení předkupního práva – v případě prodeje vzniká povinnost prodávajícího nabídnout nejdříve nemovitost ke koupi oprávněné osobě
 • Společenství vlastníků jednotek – případ, kdy je budova rozdělena na jednotky patřící různým vlastníkům

U práva nemovitostí poskytujeme mj.:

 • úřední ověření podpisů
 • přípravu právních dokumentů
 • vypracování jednotlivých smluv jako kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy nájemní atd.
 • návrhy na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • realizujeme advokátní úschovy
 • pomáháme se zpracováním daňového přiznání pro účely daně z nabytí nemovitých věcí
 • zastupujeme klienty před katastrálním úřadem
 • vypracujeme smlouvy týkající se zatížení nemovitostí zástavním právem, služebnostmi nebo jinými právy a jejich případný výmaz
 • kontrolujeme smlouvy a provádíme poradenství
 • v rámci společenství vlastníků jednotek se zabýváme zřizováním jednotek smlouvou o výstavbě, úpravou vzájemných práv a povinností, správou společných částí domu, zrušení společenství vlastníků jednotek a zrušení bytového spoluvlastnictví