Způsoby stanovení odměny advokáta:

 1. mimosmluvní odměna dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif
 2. smluvní odměna – dohodou klienta s advokátem
  • za jeden úkon právní služby
  • za časovou jednotku
  • paušální odměnou
  • podílem hodnoty věci
  • jinými způsoby

Smluvní odměna advokáta

Zpravidla doporučujeme klientům domluvit se na smluvní odměně advokáta, při které lze zohlednit konkrétní okolnosti Vašeho případu. Jak můžete vidět níže u mimosmluvní odměny advokáta, nemusí byt tento způsob výpočtu odměny vždy příznivý.

V rámci smluvní odměny advokáta lze nastavit způsob výpočtu odměny více způsoby. Může se tak stát za jeden úkon právní služby, za určitou časovou jednotku apod.

Naše smluvní odměny zpravidla nepřevyšují advokátní tarif (vyjma náročných případů). Stálým a dlouhodobým klientům poskytujeme zvýhodněné ceny právních služeb.

Mimosmluvní odměna advokáta

V případě mimosmluvní odměny advokáta (dle vyhlášky) je cena pevně stanovena za 1 úkon právní služby. Takové úkony potom přímo stanovuje výše uvedená vyhláška (§ 11).

Za jeden úkon se považuje např.:

 • převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby
 • písemné podání nebo návrh ve věci samé
 • výzva k plnění se základním skutkovým a právním rozborem
 • jednání s protistranou (za každé dvě započaté hodiny)
 • účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem (za každé dvě započaté hodiny).

Každý úkon má přitom svoji hodnotu, z níž se vychází při výpočtu skutečné ceny za jeden úkon právní služby.

Pro lepší orientaci si to ukažme na příkladu:

Pan Zapletal má pohledávku vůči panu Štěpánkovi ve výši 9.000,- Kč na základě smlouvy o zápůjčce. Částka 9.000,- Kč tak představuje tarifní hodnotu (dle § 7 vyhlášky), ze které se vychází při výpočtu odměny za jeden úkon. § 7 bod 4. vyhlášky stanoví, že pokud je tarifní hodnoty od 5.000,- Kč do 10.000,- Kč, představuje sazba mimosmluvní odměny advokáta za jeden úkon právní služby částku 1.500,- Kč. Částka 1.500,- Kč je tak odměnou advokáta za jeden úkon právní služby, který advokát provede pro pana Zapletala.

Nad rámec toho má advokát ještě nárok na náhradu hotových výdajů, který představuje paušálně částku 300,- Kč (§ 13 odst. 4 vyhlášky), není-li stanoveno jinak. Ke každému jednomu úkonu je tak advokát oprávněn připočíst částku 300,- Kč. Celkem tak pan Zapletal zaplatí advokátovi částku 1.800,- Kč za jeden úkon právní služby. K tomu všemu je advokát oprávněn připočíst sazbu DPH ve výši 21% podle toho jestli je či není plátcem daně.

V dané věci přitom advokát provedl celkem 3 úkony právních služeb: 1) první porada s klientem včetně převzetí a nastudování případu, 2) zaslání kvalifikované výzvy panu Štěpánkovi k úhradě dlužné částky (předžalobní upomínka), 3) žaloba. Pan Zapletal tak advokátovi uhradil částku 5.400,- Kč bez DPH za 3 úkony právní služby. Jelikož advokát nebyl plátcem DPH, jednalo se o částku konečnou.

Na základě žaloby došlo k vydání rozsudku a pan Štěpánek pohledávku zaplatil. Soud však panu Štěpánkovi uložil uhradit rovněž náklady řízení, které vznikly panu Zapletalovi. Jednalo se přitom o částku 5.400,- Kč, kterou pan Zapletal uhradil svému advokátovi a dále soudní poplatek za řízení ve výši 1.000,- Kč. Jelikož byl pan Zapletal v tomto sporu úspěšný, veškeré náklady, které byl povinen vynaložit, se mu vrátili.

Pro lepší orientaci při výpočtu odměny advokáta můžete využít této online kalkulačky: http://www.advokatni-kalkulacka.cz/