Exekuce představuje donucení ke splnění povinnosti. Spočívá ve vymáhání pohledávky, která nebyla dlužníkem splněna dobrovolně, a to ani po nabytí vykonatelnosti rozhodnutí soudu, jímž byla dlužníku uložena konkrétní povinnost. Věřitel se tak může domoci svého práva podáním exekučního návrhu (návrhu na výkon rozhodnutí).

V oblasti exekučního řízení poskytujeme:

  • sepsání exekučního návrhu (návrhu na výkon rozhodnutí) a zastupování v řízení
  • součinnost s exekutorem
  • odvolání proti exekuci
  • sepsání návrhu na zastavení exekučního řízení
  • žaloby na vyloučení věcí z exekuce – žaloba pro vyloučení věcí z exekuce, na které není možné vést exekuci, protože jsou zákonem vyloučeny nebo patří osobě odlišné od povinného