Zástavní právo je v praxi nejčastější zajišťovací institut, zajišťuje se jím povinnost k plnění (k dalším formám zajištění patří např. ručení, dohoda o srážkách ze mzdy apod.).

Zástavní věřitel má před ostatními věřiteli prioritní postavení, dochází-li ke zpeněžení zástavy, je to především on, kdo musí být z dosaženého výtěžku na prvním místě uspokojen


Zánik trestnosti   ↔   Zprostředkovatelská smlouva