Pokud to připouští povaha sporné věci, lze navrhnout u kteréhokoliv věcně příslušného soudu, aby provedl pokus o smír, a pokud by k němu došlo, aby rozhodl o jeho schválení.


Skutková podstata   ↔   Smluvní pokuta